Complete WAEC Igbo/yoruba/hausa (OBJ & Essay) Questions and Answers Is Out

Get free live WAEC Igbo/yoruba/hausa (OBJ & Essay) Questions and Answers. You can get free WAEC Igbo, yoruba, hausa Objectives and Essay questions and answers that you can use at your convenience. There is a free question and answer pdf for the Waec Igbo exam, as well as free answers to the Hausa essay theory questions.

Complete WAEC Igbo/yoruba/hausa (OBJ & Essay) Questions and Answers is now available


Tuesday, 16th May, 2023
 2:00pm

2023 WAEC IGBO (OBJ) OBJECTIVES ANSWERS

IGBO LANGUAGE OBJ:

01-10: ACADBCDBAA
11-20: CBBCDACCDD
21-30: BADCDAACAD
31-40: ADCAAABDBC
41-50: DCDDDCCCDD
51-60: DCDADBACAB

Verified OBJ. Mr Mydport

Answers Loading===========


2023 WAEC IGBO THEORY (ESSAY)
Answers

2023 IGBO LANGUAGE ESSAY:

3ai)

Otu ihe mere e ji akpo ufodu mgbochiume udamkpi bụ "akwụkwọ mmiri" nke nwere ike ịgba ka ịdịdị mmiri. Akwụkwọ mmiri bụ ntụ mmiri dị na-asị gị ya n'ime ọnụ ya, jide ya n'efu ma ọ bụ kpochapụ ya iji mezie mmiri.

3aii)

Udamkpi isii obula na-akpọrọ ihe dịka "raincoat" n'ụdị Igbo Izugbe. Udamkpi isii obula bụ ụdị ahu dị ka nkesa mmiri nke obula nwere ike ịgba ka obula na mmiri agbụrụ. O nwere ike ịmata obula na agbata ihe mere eji ịgba ka mmiri ma ọ bụ ịkpochapụ ya.

5a)

E nweghi nkwa akaoma nke a na-eme ka m bụrụ n'ụdị Igbo Izugbe. Na-enweghị ịgọta mmasị ma ọ bụrụ na a bụ ihe omume mma gị na-eme. Ọ bụrụ na-akpọrọ na Igbo Izugbe, a bụ onye dị mma ka ị ga-ebulu ihe ọ bụla gị, ma mba na-akpọrọ nke gị. Biko lee anya ịnwe akaịkọ nke ọ bụla gị na-a-dị.

5b)

(i) "Siisi" na-akụkọ nke "beautiful" ma ọ bụ "attractive" n'ụdị Igbo Izugbe.

(ii) "Ighu" na-akụkọ nke "big" ma ọ bụ "large" n'ụdị Igbo Izugbe.

(iii) "Anụ" na-akụkọ nke "small" ma ọ bụ "little" n'ụdị Igbo Izugbe.

(iv) "Uno" na-akụkọ nke "good" ma ọ bụ "fine" n'ụdị Igbo Izugbe.

(v) "Okpogho" na-akụkọ nke "round" ma ọ bụ "circular" n'ụdị Igbo Izugbe.

(vi) "Ekpem" na-akụkọ nke "long" ma ọ bụ "lengthy" n'ụdị Igbo Izugbe.

(vii) "Afe" na-akụkọ nke "short" ma ọ bụ "brief" n'ụdị Igbo Izugbe.
==================================

12a)

Ichu aja bụ ụmụaka mmadụ ma ọ bụ ndị mmadụ nwere ike ịkpọrọ aka na mmụọ, n'ọdụm nke gị na ihe ọzọ na-agụnye gị.

(2ai) 
Udaume ihu bu mkpuruedemede ndi eji ọnụ oghere akpọpụta. Mgbe a na akpọpụta ha, uda ha na-esi n'ọnụ oghere oghe nke ọma were na-apụta.

Udaume azụ bu udiri udaume mkpuruedemede na-esi n'azụ ime ọnụ ghere oghe were na-adaputa

(2aii) 
Omumatu anọ Udaume ihu bu ndi a: i, a, ị na e.

Omumatu ano Udaume azu bu ndi a: ụ, ọ, u na o

(2bi) 
Ndakorita udaume putara na udaume mfe niile na-adokorita ebe udaume aro niile na-adokoritakwa.

(2bii)
I - alo
II - akaike
III - oroma
V - akamu
VI - agidi
VII - afọ ime
VIII - dinta
IX - iwuala
XI - okwuasi
XII - akaebe
4a) ANSWER LOADING.........16%

QUESTION:


Answers  Loading===========
==================

2023 WAEC YORUBA (OBJ) OBJECTIVES ANSWERS


1-10: CDBCCDBACC
11-20: DAABACAACB
21-30: DCCAADDACB
31-40: CBDDBAAACD
41-50: BACAADCBCC
51-60: BACABCDCBC


Answers landing========

=============

2023 WAEC YORUBA ESSAY (THEORY) ANSWERS

Answers Loading=========

2023 WAEC HAUSA OBJECTIVES (OBJ)  ANSWERS


Answers Loading==============

=========================

WAEC HAUSA ESSAY (THEORY) ANSWERS   

Answers Loading ======================

Click Here To Join Our Whatsapp Group


How To subscribe for 2023 WAEC Igbo Yoruba, Hausa Answers.


If you wish to subscribe, you will have to purchase two MTN cards each worth 400 Naira (400 + 400 = 800 Naira). 

The next step is to send a text message with the correct card PINs to 0704 280 9849. The subscriber will receive a confirmation message confirming your subscription if the PINs are valid. 

It is important to note that you do not have to call to reach us - just send us a text message.

Please note that exam answers will only be available 30 minutes before or after the start of the exam.

Note that the questions and answers below is for 2022 

Igbo Language 2022 questions and answers


WAEC Igbo 2022 Questions and Answers 
I will be providing you with free access to the WAEC Igbo Language objective and theory questions. You'll also learn how WAEC Igbo questions are set, as well as other test facts.


IGBO OBJECTIVE:

1-10: CEEBDECBDC

11-20: CACCAABECA

21-30: ACDECBBCCB

31-40: DBBDEACAEE

41-50: CAAADEABCB

51-60: ACCBDBEBBA


USE YOUR SCHOOL ADDRESS* IF AT ALL POSSIBLE.

ADD ALL OF THESE PUNCTUATION MARKS TO IGBO AS WELL.

Ezigbo onye chch ezigbo onye chch ezigbo onye chch ezigbo

*Leta gbasara ihe na-ebute gbaghara nd ntoroba n'obodo ugbu a na ihe aga eme iji gbochie ya gbasara ihe na-ebute gbaghara nd ntoroba n'obodo ugbu a na ihe aga eme iji

Ihe mere, nji edetere g edemede a b maka tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
But nd si tere na maka banye n' ihe eji nwoke mab nwanyi eme nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

…………………… Otu ihe n'ebute ogbaghara nd ntoroba n'obodo any ugbua b enwegh Olu ihe n'ebute ogbaghara nd ntoroba n'obodo any ugbua b enwegh Olu ihe n'ebute ogbaghara nd ntoroba Otutu m ntoroba ndi obodo anyi enweghi ihe ha na- aru otutu m ntoroba ndi obodo anyi enweghi ihe ha na- aru otutu m ntoroba fd n' ime aguchala mahadum fd n' ime aguchala mahadum fd n' ime aguchala mahad Olu ha na- aru Mana ha enwegh Izu ohi, igbu mmadu wee mee ogwu ego, izu ori n' intaneti nke ndi bekee na- akpo cyber crime, b ya mere ha ji etinye aka n' otutu ihe ojo dika, izu ori n' intaneti nke nd


……………. Nke ab, nd ntoroba kwesr isonye n' ihe gbasara ochichi gmenti, nd ntoroba kwesr isonye n' ihe gbasara ochichi gmenti, nd ntoroba kwesr isonye n' ihe Mana n' obodo anyi, anagh enye nd ntoroba oghere isonye n' ihe gbasara ochichi maobu nwete oru ndi chch ala n' enwete oru ndi chch ala n' enwete, b ya mere nd ntoroba any anagh ekwe abute

……………. Nke at, bu nd ntoroba any anagh ag akwkw nke ma br na ha na- ag akwkw nkema, ga ebeleta Ogbaghara di n' obodo anyi Onye gr akwkw na onye iti boribo anaghi akpa otu agwa onye iti boribo anaghi akpa otu agwa onye iti boribo anaghi akpa otu agwa onye iti borib Onye gr akwukwo na- akpa agwa ka onye mara ihe onye gr akwukwo na- akpa agwa ka onye mara ihe onye gr akwukwo

…………….

Maybe iweputa oru di iche iche ha ga – aru. Anyi ga ahazi onodu ndia site n' inye ndi ntorobia oru. Ma na- erikwa uru ochichi obodo, ndi obodo anyi kwesiri iluputa otutu ulo akwukwo sekondiri na mahadum, ndi obodo anyi kwesiri iluputa otutu ulo akwukwo sekondiri na mahadum

…………….. I nebanye anya n' ihe ndi ndere na edemede a..... Obi ga adi m mma ma I nebanye anya n' ihe ndi ndere na edemede a..... ogologo ndu daalu ma chukwu debakwa gi

A b m nwa g a b m nwa g a b m nwa g a b m

make a signature

Chidi chidi chidi chi (write your name here)

NUMBER 1B* NUMBER 1B* NUMBER 1B* N

EDEMEDE MAKA ETU ESI EMEPTA MMAN NRI EDEMEDE MAKA ETU ESI EMEPTA MMAN NRI EDEMEDE MAKA ETU ESI

Mman nri bu oke ngzi nyere nd Igbo Mman nri bu oke ngzi nyere nd Igbo Mman nri bu oke ngzi n Oge nd chch nd Isi cha bara ala Igbo, b ya bu ihe nd mmad ji baa garanya ma nwee Nnukwu ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego Mmad nri na ar tt ihe Mmad nri na ar tt ihe Mmad nri na ar tt ihe Mmad E ji ya esi osikapa, e ji ya esi ofe, e ji ya eme Polish, e ji ya eme ncha na ihe ndz Igbo bu opuru iche ma burukwa ndi ma ya bu eziokwu na mba z na eme mman ma mman nd Igbo bu opuru iche ma burukwa ndi ma ya Mman nri bu na osisi akw ka esi enweta ya mman nri bu na osisi akw ka esi enweta ya mman nri bu na Enwere ndi ana akp akw Ojukwu, akw ozukwu na akw cha na akw cha na akw cha na akw cha na akw cha na akw cha na akw cha na akw cha Ojukwu d oké mkpa nyere nd omenala ma nd na ago arsi ojukwu d oké mkpa nyere nd omenala ma nd na ago arsi ojukwu d oké mkpa Ojukwu na-agba mman nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke

Enwere Usoro e ji emepta mman nri d iche iche Enwere Usoro e ji emepta mman nri d iche iche Nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb nke mb n Oge egutere ya bu akw, aga ewere ya laa na l ma weputa mkpr ya nke na acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha acha ach Mgbe nkea gachara, aga esi ya na k ganye na oyee nkema aga esi ya na k ganye na oyee nkema aga esi ya na k ganye na oyee n A ga ewere ya gaa na l ana akw ma suo ya na nke nd bekee kpr Engine. Emecha nkea, a ga ewere ya gaa na l ana akw ma suo ya na nke nd bekee kpr Engine. Avuvu na ihe nd z tuputu esibe nke bu mman, aki, nke ka ibe ya bu na aga ahoputa mman. esiputara ka ana akp mman bu nkea ah esiputara ka ana akp mman Mgbe nkea gasr, a ga agbanye ya na iko ma burukwa ya gaa aha maka orire ya, a ga agbanye ya na iko ma burukwa ya gaa aha maka orire ya, a ga agbanye ya na iko ma burukwa

Enwere z z esi eme mman nri enwere z z esi eme mman nri enwere z z esi eme mman Nkea bu nke ndi Obodo Enugu na eme oge nile, nkea bu nke ndi Obodo Enugu na eme oge nile, nkea bu bgh mmad nile nwere ego e ji aga na Engine ma bgh mmad nile nwere ego e ji akw gw gb ala ga ebu ngwo ngwo e ji as akw gaa na l akw nri nri nri nri nri nri nri nri nri nri nri nri nri nri nri nr ekwugo na mman ha na adi mma ma na anokwa d, na ezie, ekwugo na mman, ekwugo na mman, ekwugo na mman, ekwugo na m Odgh arar la ma 

Ihe mb bu igbute ya bu akw na ha ma kachasa ya akw na ha ma kachasa ya akw na ha ma kachasa ya akw na ha ma kachasa Nke a ga enyere aka inweta mkpr akw nke a ga enyere aka inweta mkpr akw nke a ga enyere aka inwe Aga esi ya ka oghee nke ma tupu ag pta ya na ite, emesia nkea a, aga esi ya ka oghee nke ma tupu ag pta ya na ite. Nd obodo Enugu na egbu nnukwu olulu ebe ana azo akw nd obodo Enugu na egbu nnukwu olulu ebe ana azo akw nd obodo Enugu n Ha na eburu ya bu akw esiri esi wunye na ime olulu ma werekwa kw ab z ya nkema akw esiri esi wunye na ime olulu ma werekwa kw ab z ya nkema Mkpr aki na abba akw gaa iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche Ha ga ewere abba akw ah sinye na ite ma mekwaa ka k chaa ya nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu n Nkea ga-eme ka mman pta nkea ga-eme ka mman pta nkea ga-eme ka m Ha na apta mman na ime abba akw ezigoro ofma na apta mman na ime abba akw ezigoro ofma na apta mman na ime abba

Mman nri nwere z d ichè ichè esi eme ya Kama, d be nd dibara ya Mman nri nwere z d ichè ichè esi eme ya Mman nri nwere z d ichè ichè esi eme ya Mman nri nwer d ka ka d ka d ka d ka d

(3)

(i)ákwá – to weep

(ii) kwà – fabric

àkwà – àkwà – àkwà – àkwà – àkwà

àkwá – àkwá – àkwá – àkwá – àk

(v) a(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu

(4a)

Isingwa n' oru n' oru n' oru n' oru n' oru n' oru

n' oru dika n' oru dika n' oru dika Njiko

Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemak

Mbuuzo n' oru n' oru n' oru n' oru n' oru n' oru n

(4b)

TABULATE

Oru Na = Oru Na

I Isingwa na dika

(ii) Njiko Na dika

(ii) Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa

Dika mbuuzo (iv)

Ahiriokwu = Ahiriokwu = Ahiriokwu = Ahir

Nara ya ego Shu I Nara ya ego Shu (ii) Nara ya

(ii) Obi na ada Obi na ada Obi na ada Obi

(ii) Ayi na-abia taa na-abia taa na-abia taa na-abia t

n' elu (iv) ya ulo ya

(5a)

mpkuru's Ahiriokwu Greetings, maobu Onu ne ne ne ne ne ne ne Ihe emere na Ngwa ma nwe nghota Zuru Oke, Aha Ome.

(5b)

Obi biara ma O hughi ayi, Ahirinha

Ahuriukwa - Mmiri na' Expo ha biara mgbe Ahuriukwa

O righi nri – Ahirinju

Uche bu nwa m – Ahirimfe

(7)

Any n na ya ihe a? Ked dwa any n na ya ihe a?

Ebe hnanya na nlekta anya adgh ebe hnanya na nlekta anya adgh ebe hnanya na nlekt

Nwee ya karsa ma nwekwaa ya oge niile niile niile niile niile niile niile niile niile niile niile niile niile n

Enwena ihe niile mana nwee ihe ab an enwena ihe niile mana nwee ihe ab an enwena ihe

Ihe niile nd z ga-adiri ghe niile nd z ga-adiri ghe niile nd z ga-adiri ghe

Nd okenye, m okoroba na agbghbia na maka na maka na maka na maka na maka na maka na maka na maka na maka na m

m nwaany na mmad niile, m nwaany na mmad niile, m nwaany na mmad niile, m nwaany na m

ogbenye na ndi ra, garanya

Nd cha, nd ojii na agbr niile, nd cha, nd ojii na agbr niile, nd ojii na agbr n

hnanya na nlekta b ihe ha niile ch

(9a)

amosu I amosu (ii) amosu I

(ii) nn

(9b)

I Nwaanyi anaghi ari elu ji maobu ghtuo ya nwaanyi anaghi ari elu ji maobu ghtuo ya nwaanyi anaghi ari e

(ii) A nagh ezu ohi ji nagh ezu ohi ji nagh ezu ohi ji nagh

A nagh ag ji ebe mmadu nwuru is a nagh ag ji ebe mmadu nwuru is a nagh ag ji ebe mmadu nwur

Nwaany a nagh agji n'ala Igbo (iv)

(11a)

I Aka aja aja na-ebute onu mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu mmanu mman

(ii) Agbisi gbaa otule, o muru ako gbaa otule gbaa otule gbaa otule gba

(iii) Isi kote ebu, o gbaa ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya y

(iv) Ego bu mma di nko nko nko nko nko nko n

(v) O bu otu aka ha nwannyi ka o na-atu kwasi di ya o bu otu aka ha nwannyi ka o na-atu kwasi di ya

(11b)

Onu mmanu mmanu putara aja aja na-ebute onu mmanu mmanu putara aja aja na-ebute onu mmanu mmanu put Onye ruo, onye ruo, onye ruo, onye ruo, on

============================

The questions and answers below are probable WAEC Igbo repeated questions and answers from the year 2022 WAEC GCE Igbo.

See:

Questions and Answers in Hausa for WAEC
Questions and Answers about Animal Husbandry for WAEC
Questions and Answers in Yoruba for WAEC
(a) Myiriudaume gini?
(b) Mkpuruokwu iri nwere myiriudaume na ha Deputa mkpuruokwu iri nwere myiriudaume na ha Deputa mkpuruokwu iri

3. a) Kowaa ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe I
Deputa udaike ise j maara (b) Deputa udaike ise j maara (c) Deputa udaike is
(c) Udashii ise I maara deputa.

a) Kwaa ndiche d n'etiti nkebiokwu na nkebiahr.
(b) Nye mmaat ab maka nke bla nke bla nke bla nke bla nke bla nke bla nke bla nke

How Do I Pass The WAEC GCE Igbo Exam?
The Senior Secondary School Certificate Examination is administered by the West African Examination Council (WAEC). The Certificate presented here is a highly essential certificate that recognizes or validates your Secondary School Education completion.

Have self-assurance
Another component that influences a candidate's performance is self-confidence. Promise yourself that you will do everything by yourself, and everything will be extremely easy for you.

Because of a lack of self-confidence, many pupils delete the correct answers in order to replicate the incorrect ones. You are the miracle of the day if you study and pray diligently.

If you have any queries concerning the WAEC Igbo questions and answers for 2022, please post them in the comments section below.

Ihe mb bu igbute ya bu akw na ha ma kachasa ya akw na ha ma kachasa ya akw na ha ma kachasa ya akw na ha ma kachasa Nke a ga enyere aka inweta mkpr akw nke a ga enyere aka inweta mkpr akw nke a ga enyere aka inwe Aga esi ya ka oghee nke ma tupu ag pta ya na ite, emesia nkea a, aga esi ya ka oghee nke ma tupu ag pta ya na ite. Nd obodo Enugu na egbu nnukwu olulu ebe ana azo akw nd obodo Enugu na egbu nnukwu olulu ebe ana azo akw nd obodo Enugu n Ha na eburu ya bu akw esiri esi wunye na ime olulu ma werekwa kw ab z ya nkema akw esiri esi wunye na ime olulu ma werekwa kw ab z ya nkema Mkpr aki na abba akw gaa iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche iche Ha ga ewere abba akw ah sinye na ite ma mekwaa ka k chaa ya nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu nke ukwuu n Nkea ga-eme ka mman pta nkea ga-eme ka mman pta nkea ga-eme ka m Ha na apta mman na ime abba akw ezigoro ofma na apta mman na ime abba akw ezigoro ofma na apta mman na ime abba

Mman nri nwere z d ichè ichè esi eme ya Kama, d be nd dibara ya Mman nri nwere z d ichè ichè esi eme ya Mman nri nwere z d ichè ichè esi eme ya Mman nri nwer d ka ka d ka d ka d ka d

(3)

(i)ákwá – to weep

(ii) kwà – fabric

àkwà – àkwà – àkwà – àkwà – àkwà

àkwá – àkwá – àkwá – àkwá – àk

(v) a(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu(-)zu

(4a)

Isingwa n' oru n' oru n' oru n' oru n' oru n' oru

n' oru dika n' oru dika n' oru dika Njiko

Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemak

Mbuuzo n' oru n' oru n' oru n' oru n' oru n' oru n

(4b)

TABULATE

Oru Na = Oru Na

I Isingwa na dika

(ii) Njiko Na dika

(ii) Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa Nyemakangwa

Dika mbuuzo (iv)

Ahiriokwu = Ahiriokwu = Ahiriokwu = Ahir

Nara ya ego Shu I Nara ya ego Shu (ii) Nara ya

(ii) Obi na ada Obi na ada Obi na ada Obi

(ii) Ayi na-abia taa na-abia taa na-abia taa na-abia t

n' elu (iv) ya ulo ya

(5a)

mpkuru's Ahiriokwu Greetings, maobu Onu ne ne ne ne ne ne ne Ihe emere na Ngwa ma nwe nghota Zuru Oke, Aha Ome.

(5b)

Obi biara ma O hughi ayi, Ahirinha

Ahuriukwa - Mmiri na' Expo ha biara mgbe Ahuriukwa

O righi nri – Ahirinju

Uche bu nwa m – Ahirimfe

(7)

Any n na ya ihe a? Ked dwa any n na ya ihe a?

Ebe hnanya na nlekta anya adgh ebe hnanya na nlekta anya adgh ebe hnanya na nlekt

Nwee ya karsa ma nwekwaa ya oge niile niile niile niile niile niile niile niile niile niile niile niile niile n

Enwena ihe niile mana nwee ihe ab an enwena ihe niile mana nwee ihe ab an enwena ihe

Ihe niile nd z ga-adiri ghe niile nd z ga-adiri ghe niile nd z ga-adiri ghe

Nd okenye, m okoroba na agbghbia na maka na maka na maka na maka na maka na maka na maka na maka na maka na m

m nwaany na mmad niile, m nwaany na mmad niile, m nwaany na mmad niile, m nwaany na m

ogbenye na ndi ra, garanya

Nd cha, nd ojii na agbr niile, nd cha, nd ojii na agbr niile, nd ojii na agbr n

hnanya na nlekta b ihe ha niile

(9a)

amosu I amosu (ii) amosu I

(ii)nn

(9b)

I Nwaanyi anaghi ari elu ji maobu ghtuo ya nwaanyi anaghi ari elu ji maobu ghtuo ya nwaanyi anaghi ari e

(ii) A nagh ezu ohi ji nagh ezu ohi ji nagh ezu ohi ji nagh

A nagh ag ji ebe mmadu nwuru is a nagh ag ji ebe mmadu nwuru is a nagh ag ji ebe mmadu nwur

Nwaany a nagh agji n'ala Igbo (iv)

(11a)

I Aka aja aja na-ebute onu mmanu 

(ii) Agbisi gbaa otule, o muru ako gbaa otule gbaa otule gbaa otule gba

(iii) Isi kote ebu, o gbaa ya
(iv) Ego bu mma di nko nko nko nko nko nko n

(v) O bu otu aka ha nwannyi ka o na-atu kwasi di ya o bu otu aka ha nwannyi ka o na-atu kwasi di ya

(11b)

Onu mmanu mmanu putara aja aja na-ebute onu mmanu mmanu putara aja aja na-ebute onu mmanu mmanu put Onye ruo, onye ruo, onye ruo, onye ruo, on

============================

The questions and answers below are probable WAEC Igbo repeated questions and answers from the year 2022 WAEC GCE Igbo.

See:

Questions and Answers in Hausa for WAEC
Questions and Answers about Animal Husbandry for WAEC
Questions and Answers in Yoruba for WAEC
(a) Myiriudaume gini?

(b) Mkpuruokwu iri nwere myiriudaume na ha Deputa mkpuruokwu iri nwere myiriudaume na ha Deputa mkpuruokwu iri

(3)
  • a) Kowaa ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe ihe I
  • Deputa udaike ise j maara 
  • (b) Deputa udaike ise j maara
  •  (c) Deputa udaike is
  • (c) Udashii ise I maara deputa.

a) Kwaa ndiche d n'etiti nkebiokwu na nkebiahr.
(b) Nye mmaat ab maka nke bla nke bla nke bla nke bla nke bla nke bla nke bla nke

How Do I Pass The WAEC GCE Igbo Exam?
The Senior Secondary School Certificate Examination is administered by the West African Examination Council (WAEC). The Certificate presented here is a highly essential certificate that recognizes or validates your Secondary School Education completion.

Have self-assurance
Another component that influences a candidate's performance is self-confidence. Promise yourself that you will do everything by yourself, and everything will be extremely easy for you.

Because of a lack of self-confidence, many pupils delete the correct answers in order to replicate the incorrect ones. You are the miracle of the day if you study and pray diligently.

If you have any queries concerning the WAEC Igbo questions and answers for 2022, please post them in the comments section below.

12a)
(i) Dibia mkporogwu na mkpaakwukwo
(ii) Dibia afa
(iii) Dibia aja

(12bi)
Dibia mkporogwu na mkpaakwukwo:
(i) Ha na-aru ogwu site na mkporogwu na akwukwo eji agwo oria
(ii) Ha na-agwo nsi
(iii) Ha na-agwo ara

(12bii)
Dibia afa:
(i) Ha na-ezi ndi mmadu ozi ndi nwuru anwu ziri
(ii) Ha na- agba afa
(iii) Ha na-achupu kwa ndi mmadu ajo mmuo

(12biii)
Dibia aja:
(i) Ha na-achu aja dibia afa kwuru ka achuo
(ii) Ha na-achu aja iji jide onye na-ata amosu
(iii) Ha na-achu aja iji choputa onye loro mmadu uwa

(12c)
(i) Oji
(ii) Nzu
(iii) Ogene
(iv) Mbe
(v) Ugbene okuko
(vi) Ewu


More loading........2021 Yoruba questions and  answers 


*YORUBA*

*NUMBER 1D*


*Aroko Lori igi Owo* (Igi Ope)


Igi ope je igi ti Olorun yo nu si pupo julo fun iwulo omo eniyan pelu iwulo fun eranko inu Igbo ni Pataki julo igi ope je igi ti a gbin ni ile Yoruba Pataki julo ni orile ede Naijiria, ati ile Afirika, ki awon oyinbo alawo fun fun to mu eso ope ti amo si eyin losi ilu oyinbo bi Burasili, Ile Larubawa, ile mexico, ile Amerika, ati awon ile oyinbo, ti ako le daruko tan aimoye egberun odun seyin ni igi ope ti wa ti alepe ni igi aba laiye

IGI OPE: Igi ope ama pe laiye gege bi omo eniyan se ma unpe laiye orisirisi igi ope ni owa ope miran ma un lo ogorun odun laiye tabi jubelo igi ope agbon maun lo to ogorin odun laiye tabi jubelo ti ope ba pe laiye tan ti igi ope naa ba ku awon eranko mi ran ma un fi inu igo igi ope se Ile eranko bi okete, okere, ejo, ekute, kokoro, bi ogoungo, oyin, ti otun ma wulo fun eranko ati eda eniyan

ERANKO: Eranko awon eranko pupo loma unje eyin gegebi ounje oojo won fun apere eranko bi okere, oya, okete, ati awon orisirisi eye ati awon eranko miran ti akole daruko won tan

AJE: Aje walara ope ti otiku ti ale fiwe iha aje yi ni won maunlo latifi yin ibon pelu eroja bi ahaya, etu, aje, won awaki daradara pelu opa ibon won ski aje naa daradara ki won to me yin ibon naa fun eranko tabi fipa oun koun

ORUKO ESO IGI OPE AMA JE: Eyin ninu eyin yi ni won to ma un yo epo pupa ti afi un se obe tabi se orisirisi unkan miran

EYIN KIKO: Okunrin loma un gun igi ope lati ko Eyin

BAWO: Bawo ni ibi ti won ma unko opolopo eyin ti won batiko si ibesini won ati mayo eyin kuro lara soo so okunrin ati obirin omode ati agbalagba loma unyo eyin kuro lara soo so

YIYO EYIN: Yiyo eyin kuro lara soo so

SOO SO: Soo so je ile ti eyin maun wa ni nure sugbon olewu pupo nitoripe soo so le gun eniyan ni owo tabi ese ki owo naa si ma se eje tabi ibi kibi ti oba ti gun eniyan lara awon elomiran tun maun lo soo so fun ogun lilo

EKU: Eku ni ibiti won ti maun se epo pupa ninu gorodomu ni unla ti eyin ba ti jinna tan won agun ninu koto ti won unpe ni eku ibe ni won ti mayo epo pupa loto, ekuro, iha, ikete ti won ma fiunje isu sise tabi isu yiyan

IGI OPE : Je igi ti o ma un so eso Pataki ti o bati dagba tan eso naa le wulo lorisi risi ona

EPO PUPA : Epo pupa je oun ti awa eda eniyan ni lo pupo ama un fi epo pupa se obe tabi lati fi din un kan jije tabi eroja fun ogun lilo

LATI ARA ESO EYIN: Lati ri awon un kan mi ran ti owulo fun eda eniyan

Lati ara eso eyin ni ati ri

IHA: Iha je oun ti won ma un fi da ina tabi tan ina

OGUNSO: Bakan naa won ma un fi ogunso tan ina tabi fida ina lati se oun jije tabi mimu

EKURO: Ekuro je eso lati inu eyin ti wonka lati ara igi ope ti won ba pa ekuro tan won ma unyo esan lati ara ekuro won si ma un fi esan Dana

ADI: Won ma un yo adi Latin ara ekuro won ma unlo adi fun ipara tabi Latin fi wo opolopo aisan

OSE DUDU: Lati ara eso eyin ti a unpe ni ekuro ni won ti ma un se ose dudu fun wiwe tabi po eroja egbo igi mo Lati fi wo aisan kekere tabi ni unla San

IGBALE: Ewe ori igi ope ni won fi un se igbale tabi owo ti afi ungbale

EFON: Efon ti owa Lara ewe ope ni won fi un hun apere ati orisi risi unkan

ORORO TABI ADIAGBON : Ororo tabi adiagbon wa Lara ekuro oun ni won unlo fun ipara tabi Lati fi wo opolopo aisan nla tabi kekere

IMON: Imon je ewe ope ti won ma unlo lati fiko ile keke bi ahere, atibaba, tiama unlo ni laiye ojoun ni unkan bi odun 1850, odun 1950, odun 1960 ati odun 1970, ni igbayen ni awa ni ilewe alakobere imon ni ama unfiko kilasi ati atibaba ti won ti awon eniyan pataki ti maunjoko ti won baunse ayeye awon eniyan bi Oba ilu, ijoye, olori ile eko, ati awon oluko ile iwe olori esin bi esin islam, esin kirisiteni, imon yi naa ni won tun maunlo fun opolopo ere idaraya
wo oremi Olorun Oba da unkan lorisirisi fun anunfani awa eda eniyan ti won ba fi igi ope we eniyan oma dara pupo toripe kosi eya ara ope ti kowulo ki Olorun Oba Olojo oni jeki aiye wa dara ju aiye igi ope lo.Question 2a
Lati ṣe alaye alaye naa daradara, o ṣe pataki lati mọ bi awọn apejuwe pupọ ati alaye bi o ti ṣee nipa ohun ti o ri. Ninu aye igbalode, foonu jẹ ohun elo pataki ti o ṣe iranlọwọ lati tọju ifọwọkan pẹlu aye ita

2b
Foniimu lo fi iyato han laarin itumo oro ka si ekeji ati iyato han laarin iro ede kan si ekeji. “/ /” ni akanmo ti a fi n se adato
More loading keep  refreshing page 
WAEC 2021/2022 Yoruba/Hausa/Igbo OBJ & Theory/Essay Question And Answers Free Expo is Out 

Hausa 2 (Essay)** – 09:30 a.m. – 11:30 a.m.

Hausa 1 (Objective)** – 11:30a.m. – 12:30 p.m

Igbo 2 (Essay)** – 09:30 a.m. – 11:30 a.m.

Igbo 1 (Objective)** – 11:30a.m. – 12:30 p.m

Yoruba 2 (Essay)** – 09:30 a.m. – 11:30 a.m.

Yoruba 1 (Objective)** – 11:30a.m. – 12:30 p.m

Refreshing the page 

IGBO ANSWERSIGBO OBJ 😘😘💯💯
1-10 ACADBCDBAA
11-20 CBBCDDDCCA
21-30 BADABDDCAD
31-40 ACCAAABDBC
41-50 DBDDDCBC**
51-60 **CCBBACA

 

LOADING........ 

2a)
Olilo udaume bu otu udaume ime ka udaume nodebere ya yie ya na mkpoputa mkpuruokwu abuo nodebere onwe ha.
2a)
Olilo Ihu:
A na-enwe olilo ihu mgbe nke mbụ gara n'ihu loo ụdaume dị n'okwu nke abụọ.
2bii)
Ọmụmaatụ:
Izu + ụka ⟶ Izuuka
Oti + ịgba ⟶ Otiigba
Olilo Azụ: Nke a na-apụta ihe mgbe ụdaume abụọ nọdewere onwe ha nke dị n'ihu eloo nke na-eso ya n'azụ.
Ọmụmaatụ:
Ọba + ede ⟶ Ọbeede
Aha + otu ⟶ Ahootu

PLEASE  NOTE THAT: IT'S   STILL  THE SAME  ANSWER  MAKE YOUR CHOICE  ,EITHER YOU COPY THE FIRST ONE OR YOU COPY  THE SECOND ONE  ................

2A)Olilo ụdaume na-adị ire mgbe mkpụrụokwu ji
ụdaume jedebe na mkpụrụokwu ji ụdaume bido
jekọtara ọnụ, a na-anụkarị ụda nke otu n'ime
ụdaume ndị ahụ, nke a na-eme ka a aghara
ịnụzịkwa mkpọpụta udaume nke ọzọ.
(2b)
(i) Olilo Ihu: A na-enwe olilo ihu mgbe nke mbụ gara
n'ihu loo ụdaume dị n'okwu nke abụọ.
Ọmụmaatụ: Izu + ụka = Izuuka, Oti + ịgba =
Otiigba,wdgz.
(ii) Olilo Azụ: Nke a na-apụta ihe mgbe ụdaume
abụọ nọdewere onwe ha nke dị n'ihu eloo nke na-
eso ya n'azụ.
(2c)
Ọmụmaatụ:
(i) Ọba + ede = Ọbede,
(ii) Aha + otu = Ahotu
(iii) Ada + Obi = Adobi
(iv) Nwa + eke = Nweke

======================

5a)
Akaraedemede bu akara e ji acho asusu mma ma a na ede ya ede ka o ga Abu a na agu ya ka o nwee nghota,dikwa uto ogugu
5b)
i) Rikom elu (') bu akara edemede eji egosiputa na on were mkpuru edemede e wepuru na mkpuruokwu.
ii) Rikom ngwu("") bu akara eji egosiputa okwu si n'onu mmadu puta kpomkwem n'agbakwuyeghi okwu ozo ma obu wepu okwu obula na ya.
iii) Kpomkpom (:) bu akara edemede na egosiputa na o nwere okwu ndi ozo ga esota ya n' azu
iv) Akaramkpu (!) bu akara edemede eji amata na okwu e kwuru bu na mkpu ka e tiri ya.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
==============
(11a)
Ogbanje bu mmadu igba uwa nje maobu igba uwa uno

(11b)
(i) Ogbanje ulo
(ii) Ogbanje mmiri
(iii) Ogbanje ukwu osisi
(iv) Ogbanje ukwu osisi

(11c)
(i) Ha na- aria oke oria karia okuko udummiri
(ii) Ejiji ha na- apukari iche n’ ebe nke ihe ha di, dika iyikari ihe mmemme obara obara
(iii) Ha na ebu akara e nyere ha n’ahu mgbe ha nwuru wee loghachikwa uwa ozo

(iv) Ha na aga n’uzo ha a na ekwu okwu
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


6a)
(i) O gwara ya ka o ga gbaa ubi ahu ogige ghurugburu, tinye ya nani otu ohgere, na otu akuku ebe anu ohia ndi ahu nwere ike isi wee piobata na aguu na-agu ha
(ii) O gwakwara nwoke ahu ka o tinyekwa onu uzo a na-emeghe eme, na emechikwa emechi o ga-esi na-abanye ubi ya mgbe obula o choro
(iii) O gwakwara ya na o bu otu anuohia na nwunye ya na-abia akpa mkpamkpa ahu

(6b)
(i) Ele gwara nwuye ya ka ha laa mana nwunye ya juru aju.
(ii) Ele gwara nwuye ya ka o kee mkwucha n’ihi na o bu nani otu oghere ahu ka ha nwere ike isi laa ma ihe oso mee.
(iii) Ele gwakwaaziri ya isi ha tatu, tatu, ka ha gaa lee ma afo ha o ga ekwekwa gafee ngwa ngwa n’oghere ahu ma ihe oso mee

(6c)
Ihe Ele tiri mgbe o huru ozu nwunye ya bu: “Ele wee tie Mkpu si, afo ekweghi ukwu zuru Ike.

(6d)
(i) Akuko a na-akuziri anyi na ihe o bula na-ato uto na-egbukwa egbu.
(ii) O na-akuziri anyi na mmadu kwesiri ige di ya nti mgbe o bula o gwara ya Okwu.
(iii) O na akuziri anyi na akpiri ogologo adighi mma

===================================

(8a)
Akubuzo kwuru si na onye amuma anaghi adi ire n’ala be Nna ya.

(8b)
Akubuzo mere Nke a Iji gbochie umu Odigo ya izu ya ohi.

(8c)
– Ahuhu o tara oru ubi ya.
– O naghi eri ego ya.
– O naghi Eyo Ezigbo uwe.
– O naghi eziputa ihe o koro na ubi.
– O kweghi anu Nwaanyi.

(8d)
– Aghara ndu kpaa aku ndi iro erisia ya.
– Mmechapuaka na-emepe Uzo.


– Ihe obula Onye na-ese ya kwube ya olu Maka echi di ime

More Loading.....
===================

YORUBA ANSWERS
Loading.....YORUBA ANSWERS

YORUBA OBJ:
1-10: CBADBDACCB
11-20: CAAACADCBA
31-40: CBACDACDBD
41-50: BAACCABAAA


51-60: DDBCDBADAD

2a)
Yoruba ki silebu bayi; Silebu ni ege oro ti eemi le gbejade laisi idiwo fun eemi tin ti inu edo foro nbo
2b)
i) Eja, Eka, Eje, Emu,
ii) Oja, Olo, Omu, Obo
2d)
e = Eja nla nbe ni isale odo
o = Oja oba sunmo ile ifowopamo

+++++++++++++++++++++++++++-++++++
4a)
Kosemani ni oro ise je ninu gbolohun ede yoruba eyi tumo si pe bi ko ba si oro ise ninu gbolohun ede yoruba gbolohun naa ko le ni itumo
Bi apeere:
-Sade sun…Ki awa yo sun kuro aole mo oun ti sade se
-Baba wa nile…Bi aba yo wa ninu gbolohun yi nse lo ma dabi pe anso pe baba ile.
Awon eri meji yii fi han pe pataki oro ise ninu gbolohun ko kere

(4b)
(i)Mu je eyo oro ise pipelebe tabi alailela
(ii)Ku Ade ku je oro ise elela
(iii)da? je oro ise asebeere
(iv)ga je oroise alailela tabi ponbele
(v)Pari je oro ise alailela
(vi)Wu je oro ise ponbele tabi alailela
(vii)Jewo je oro ise alailela
(viii)Faya je oro ise alailela
More Loading.....
====================

HAUSA ANSWER
ANSWERS LOADING...


HAUSA ANSWER

(3a)
Gajeran wasali shine wadda ake anfani dashi wajen Gina kalma.

(3b)
-Dawa underline(a)
-tuwo underline (u)
-Nono underline (o)
-Mota underline (a)
-ruwa underline (u)
-Mata underline (a)
-nama underline (a)
-Mesa underline (e)
-Mashi underline (i)
-Mutun underline(u)

(4a)
Aikatu- a kalmar hausa nanufin aikin da aka aikata acikin jumla shine aikatau,

(4b)
-musa Ya wanke mota
-Binta ta dafa abinci
-audu ya kama kaza
-dalibai Sun tafi makaranta
-ali ya tafi kasuwa


ANSWERS LOADING...............

Please  wait  for a minute  


 Keep  refreshing the page  .......

Mydport

For those asking about working in abroad just want to connect mydpart, we have placed more than 25 peoples on study and employment since January 2022.

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post